ЗАКОНИ

Закон за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.); 
Закон за устройство и застрояване на Столична община (обн. ДВ бр. 106/2006 г.); 
Закон за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.); 
Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г.);

НАРЕДБИ 

Наредба № 4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ бр. 51/2001 г.);
Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн. ДВ бр. 10/2009  г.);
Наредба № 4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн. ДВ бр. 54/2009 г.); 
Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обв. ДВ бр. 3/2004г.);
Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн. ДВ бр. 57/2001 г
Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (обн. ДВ. бр. /1999 г.);
Наредба №-1з – 1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр. 96/2009 г.);
Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводни линии (обн. ДВ бр. 90/2004 г.);
Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието и за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществено обслужващи сгради (обн. ДВ бр. 58/2006 г.);
Наредба № 2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии (обн. ДВ бр. 86/2004 г.);
Наредба № РД-02-20-10/05.07.2012 г. за условията за изграждане или върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта (обн. ДВ бр. 56/2012 г.)
Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 56/2011 г.)

НАРЕДБИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Наредба на СО за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Столична община (Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.);
Наредба на СО за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (Приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г.)
Наредба за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.);