ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ
НА УРБАНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА
за провеждане на
извънредно събрание на Управителния съвет

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от Устава на Сдружение “Съюз на урбанистите в България” отправям покана за провеждане на открито извънредно събрание на Управителния съвет на Сдружението, което ще се проведе на 21 май 2019 г. от 18:30 ч. на адрес гр. София, ул. “Цар Самуил” 32 (“Споделено студио”).

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на предложение за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание
на Сдружение “Съюз на урбанистите в България” през м. юни 2019 г.
2. Решение за провеждане на Общо събрание

Моля за Вашето присъствие.

Забележка: Съобщаването на настоящата покана на членовете следва да се извърши съобразно предвиденото в чл. 42, ал. 3 от Устава – по електронна поща и/или по телефон. Същата да бъде качена на електронния сайт на Сдружението.

С уважение,
Галина Алексова
Председател на
Управителния съвет

13 май 2019 г.

Покана за свикване на УС_13.05.2019