Табло 1

На първото табло можете да научите повече за същността на проекта и пътеката, която извървяваме в създаването на модела. На схемите е представена обща информация за местоположението, обхвата и населението на Квартала. Обърнете внимание на териториите, в които има по-голяма концентрация на жители и на ситуацията по отношение на възрастова структура, образование и икономическа активност на Квартала.

tabl%d0%be_1

Табло 2

Тук можете да научите повече за историческото развитие на територията и града и защо все още в устройствените планове се нарича местност „Трета извънградска част“, макар да се намира съвсем близо до центъра на днешна София. Етапите на развитие на Квартала се разчитат ясно на схемата, показваща сградите по годината им на застрояване, и определят част от пространствените характеристики, като например улична мрежа и морфология на застрояването, за които можете да разберете повече на следващите табла.

Табло 3

На това табло ви представяме информация за устройствената рамка на територията – действащият подробен устройствен план, приет 1989 г, и одобрените частични изменения. На схема Актуално състояние можете да добиете представа за пространственото лице на Квартала днес, което е разгледано подробно на Табло 4.

tabl%d0%be_3

Табло 4

В детайли можете да се запознаете с многообразните пространствени характеристики, които изследвахме:

  • Стратегическите и устройствените документи дават информация за устройствената рамка, която определя настоящи и бъдещи инвестиционни намерения в територията (Общ устройствен план) и предвижданите от Столична община проекти за реализация в периода 2014-2020 съгласно Общинския план за развитие.
  • Морфологията на застрояване показва особеностите на застроената среда, които определят част от идентичността на Квартала и създават среда с човешки мащаб, така уютна и приятна за обитателите и посетителите му.
  • Схемите на Достъпността на Квартала показват доколко добре обслужен е той с градски транспорт, как се осъществява връзката му със съседните територии и какви проблеми имат нужда от решения.
  • Зелената система показва къде в Квартала има публични зелени пространства, висока дървесна растителност, спортни и детски площадки.
  • Схеми Културно наследство представят намиращите се в Квартала сгради културни ценности и кои от тях попадат в т.нар. ансамбли. На база на експертната оценка на екипа е направена категоризация на всички сгради в три различни категории – сгради в добро или сравнително добро състояние, сгради в лошо състояние и сгради с частично или изцяло компрометирана автентичност. Особено внимание следва да се обърне на последните две категории сгради, за да се предотврати изчезването или подмяната на важни и ценни за Квартала и за града сгради.
  • Общественото обслужване е сравнително равномерно разпределено на територията, което може би е също причина Квартала да е определян за хубаво място за живеене от обитателите си.

tabl%d0%be_4

Табло 5

Това табло представя резултатите от изследване на публичния живот и публичните пространства по ул. „Цар Иван Асен II“, което се прави за първи път в София. То е направено по утвърдена методология на датския професор Ян Гел, която е адаптирана и развита от екипа на проекта за конкретната територия. Схема Използване на партерите показва разнообразието от функции и ползвания, които се срещат по улицата, които определят интензивността на дейностите, които са представени на схеми Стационарни дейности.
Количествени и качествени данни за пешеходното, велосипедното и автомобилното движение в Квартала са показани на схема Участници в движението. Резултатите кореспондират с интензивността на дейностите, представени на горните схеми. Обърнете внимание на променящия се пешеходен трафик в различните части на улицата.
Това изследване показва нагледно, че ул. „Цар Иван Асен II“ има два условни „образа“ – силно интензивен публичен живот и по-малко автомобилно движение в частта от пл. „Орлов мост“ до ул. „Мизия“ и по-голямо автомобилно движение и по-оскъден публичен живот в частта от ул. „Мизия“ до бул. „Михай Еминеску“.

tabl%d0%be_5

Табло 6

Това табло представя синтезираните изводи за състоянието на територията и на предизвикателствата и промените, които тя среща и с които трябва да се справя в бъдеще. Показани са конкретни предизвикателства и такива, които имат общоквартален характер. Тези изводи са направени съвместно от екипа на проекта и участвалите в социологическите проучвания (интервюта и фокус-групи) жители и работещи в Квартала.

А какви предизвикателства ще споделите вие?

Можете да го направите всеки ден до 29 септември на поставените за целта табла в кино „Влайкова“, на работилниците, които организираме на 20 и 27 септември от 18:00 до 20:00 ч там или на предстоящото събитие в Квартала на 29 септември, за което скоро ще представим повече информация.

tabl%d0%be_6

Табло 7

На база на детайлните и многоспектърни проучвания на Квартала и синтезираните изводи от Табло 6 екипът разработи три сценария за развитие на ул. „Цар Иван Асен II“, която е един от фокусите на проекта. Условното разделяне на улицата на две части, за което обяснихме на Табло 5 провокира екипа ни да разработим различни сценарии за двете части на улицата.

  • Сценарий 1 се изразява в запазване на съществуващото положение.
  • Сценарий 2 представя възможност за трансформиране на частта от улицата откъм пл. „Орлов мост“ в пешеходна, а другата част – да се устрои с възможност за повече паркиране и малко увеличаване на съществуващото озеленяване.
  • Сценарий 3 дава възможност първата част на улицата да се превърне в  т.нар. „споделена улица“, където всички участници в движението са равноправни и споделят пространството, а втората част от улицата да бъде устроена с повече зеленина и по-малко паркиране от Сценарий 2.

tabl%d0%be_7

Какво мислите вие? Можете да давате допълнителни предложения, можете да комбинирате различните варианти или да предложите напълно нови. Вие сте наред!