Аз, долуподписаният,


  ,

  ,

  ,


  В безвъзмездни, но с голяма стойност за развитието на организацията (охрана на
  правата на урбанистите, утвърждаване професията, популяризиране дейността на
  организацията), ще се включа като:

  В дейности имащи за цел споделяне на знания и личностно развитие (създаване на образователно съдържание в електронната страница на СУБ, в професионални и социални мрежи, като лектор в семинари и лекции), ще се включа като:

  Във възмездни дейности на организацията (експериментални и/или изследователски проекти, пространствени проучвания, медиация и/или фасилитиране,), ще се включа като:

  Във възмездни или безвъзмездни дейности на организацията (консултантска дейност
  свързана с анализ и оценка, предложения за промени на относимата нормативна рамка; с въпроси от настоящия процес на планиране: методически аспекти, приложни аспекти, оперативни, включване в работни групи), експертни съвети, ще се включа като:

  Заявявам желанието си за членство в СЪЮЗ НА УРБАНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - СУБ.
  Прилагам следните документи (системата приема само формат *.pdf):
  Диплома за висше образование, ОКС Бакалавър (*.pdf до 8 MB)
  Диплома за висше образование, ОКС Магистър (*.pdf до 8 MB)
  Диплома за висше образование, ОНС Доктор (*.pdf до 8 MB)

  *Вашите данни като име, членски статус, постоянен или настоящ адрес, както и адрес на електронната поща, са ни необходими, за да могат до Вас да бъдат изпращани покани за общите събрания на Сдружението, съгласно чл. 28, ал. 4 от Устава.
  ** Данните се съхраняват в Регистъра на членовете, поддържан от Управителния съвет (вж. чл. 12 от Устава) и по правилата на ЗЗЛД. Те могат да се използват единствено за целите на администриране дейността на Сдружението и съобразно предвижданията на Устава. Ваши данни няма да се предоставят на трети лица, освен ако това не е изрично предвидено със закон.