Регистърът на Вековните дървета в България скоро ще разполага с интернет карта, която ще визуализира разположението на включените в него дървета на територията на страната. Регистърът се поддържа от ИАОС и е разработен като база данни с включени над 1600 вековни дървета от 71 вида, обявени за защитени съгласно Закона на биологичното разнообразие. 

Към регистъра функционира интернет приложение с адрес: http://eea.government.bg/v-trees/bg/

Източник: ИАОС