Уважаеми колеги,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на урбанистите в България“ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 22.06.2023 г. от 18:00 ч. в градината на  Timeless Cafe към САБ на ул. Кракра №11 при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

  1. Разглеждане и прием на Отчет за мандата на УС (юни 2021 – май 2023)

Проект на решение: „Общото събрание одобрява отчета на УС за дейността на СУБ за мандата на УС (юни 2021 – май 2023)“

  1. Разглеждане и приемане на Отчет на Контролния съвет за мандата на УС (юни 2021 – май 2023 година).

Проект на решение: „Общото събрание одобрява отчета на Контролния съвет за мандата на УС (юни 2021 – май 2023 година)“

  1. Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2022 на СУБ

Проект на решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2022 година на СУБ“.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им в мандата юни 2021 – май 2023 година

Проект на решение: „Общото събрание освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им в мандата юни 2021 – май 2023 година като такива.“

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Контролния съвет за  дейността им в мандата юни 2021 – май 2023 година. 

Проект на решение: „Общото събрание освобождава членовете на Контролния съвет от отговорност за дейността им в мандата юни 2021 – май 2023 година като такива.“

  1.   Приемане на бюджет на СУБ за 2023 година

Проект на решение: „Общото събрание приема бюджета на СУБ за 2023 година.“

  1. Избор на членове и председател на Управителния съвет на СУБ за мандат 2023-2025 година
  2. Избор на членове и председател на Контролния съвет на СУБ за мандат 2023-2025 година
  3. Прием на нови членове. Представяне на доклад с информация за постъпилата кандидатура и прием на урб. Миглена Герасимова. 

Проект на решение: „Общото събрание приема кандидатурата за членство на урб. Миглена Герасимова“.

  1. Пълноправно членство на асоциирани членове. Представяне на доклад за заслугите и приноса на арх. Мария Бадева в развитието на сдружението

Проект на решение: „Общото събрание приема предложението на Управителния съвет  за получаване на пълноправно членство от арх. Мария Бадева “.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе в 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Достъп до  електронната версия на писмените материали до приключване на Общото събрание е достъпна тук: документи ОС.

С уважение,
УС на СУБ