На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на урбанистите в България“ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 09.06.2022 г. от 18:00 ч. в градината на  Timeless Cafe към САБ на ул. Кракра №11 при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

  1. Разглеждане и приемане на Отчет за дейността на УС и СУБ за 2021 година

Проект на решение: „Общото събрание одобрява доклада на УС за дейността на СУБ през 2021 година.“

  1. Разглеждане и приемане на Доклад на Контролния съвет за 2021 година

Проект на решение: „Общото събрание одобрява доклада на Контролния съвет за 2021 година.“

  1. Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2021 на СУБ

Проект на решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 година на СУБ“.

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 година

Проект на решение: „Общото събрание освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им като такива през 2021 година.“

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Контролния съвет за  дейността им през 2021 година

Проект на решение: „Общото събрание освобождава членовете на Контролния съвет от отговорност за дейността им като такива през 2021 година.“

  1. Разглеждане и приемане на предложения за промяна на годишния членски внос

Проект на решение: „Общото събрание приема увеличаване на годишния членски внос на 55 лв., считано от 01.01.2023 г.“

  1. Приемане на бюджет на СУБ за 2022 година

Проект на решение: „Общото събрание приема бюджета на СУБ за 2022 година.“

  1. Прием на нови членове. Представяне на доклад с информация за постъпилите две кандидатури и прием на кандидатите

Проект на решение: „Общото събрание приема кандидатурите за членство на урб. Петранка Василева и урб. Жозеф Насер“.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе в 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Електронна версия на писмените материали е достъпна на следния електронен адрес: https://bit.ly/3vHOyhq за времето от изпращане на настоящата покана до приключване на Общото събрание.

Може да изтеглите официалната покана тук: Покана за Общо събрание.