На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на урбанистите в България“ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2024 г. от 18:00 ч. в Timeless Cafe към САБ на ул. „Кракра“ №11 при следния дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения:

  1. Разглеждане и прием на Отчет на УС за периода юни 2023 – февруари 2024.

Проект на решение: „Общото събрание одобрява отчета на УС за дейността на СУБ за периода юни 2023 – февруари 2024“

2.     Разглеждане и приемане на Отчет на Контролния съвет за периода юни 2023 – февруари 2024.

Проект на решение: „Общото събрание одобрява отчета на Контролния съвет за периода юни 2023 – февруари 2024“

3.     Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2023 на СУБ.

Проект на решение: „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2023 година на СУБ“.

4.     Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им в периода юни 2023 – февруари 2024 година.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им в периода юни 2023 – февруари 2024 година като такива.“

5.     Приемане на бюджет на СУБ за 2024 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема бюджета на СУБ за 2024 година.“

6.     Допълване на състава на Управителния съвет и избор на председател на Управителния съвет на СУБ за оставащото време в мандат 2023-2025 година.

7.     Прием на нови членове. Представяне на доклад с информация за постъпилите кандидатурите за членове на СУБ.

Проект на решение: „Общото събрание приема кандидатурите за членство на кандидатите“.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе в 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Достъп до електронната версия на писмените материали за времето от изпращане на настоящата покана до приключване на Общото събрание е достъпна на линка: https://shorturl.at/bjnxC 

С уважение,
урб. Калоян Карамитов
Председател на СУБ