ДО: 

Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,

БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В 49-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

КОПИЕ ДО:

ПРОФ. ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията №49-354-01-42, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 12.05.2023 г., приет на първо четене на 15.02.2024г. 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ, 

Сдружение “Съюз на урбанистите в България” (СУБ) е неправителствена организация, представляваща професионална общност на урбанистите в страната. Член е на Европейския съвет по пространствено планиране (ECTP – European Council of Spatial Planners), който обединява в мрежа сходни на СУБ организации в европейските страни и поставя обща рамка с основни принципи на практикуване на професията, както и изисквания за необходимо образование и професионална етика.

Професионална квалификация “урбанист” се придобива със завършване на програмата по “Урбанизъм” при  Архитектурен факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет на Р България. Специалността се изучава в две акредитирани образователно-квалификационни степени (ОКС) – бакалавър и магистър, съответно с 4-годишен и 1,5 годишен курс на обучение. Специалистите, обучавани в тази специалност, се подготвят да участват в процеса на устройственото планиране – изготвяне на подробни  и общи устройствени планове в различен обхват.

Професията на урбанистите е международно призната, а в много държави е и регулирана професия. В Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011) професията “урбанист” е включена в  група “Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери” с код 2164. Със същият код 2164 е отбелязана и в Международната класификация на длъжностите ISCO-08.

Във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията №49-354-01-42 (ЗИД на ЗУТ), внесен от Младен Шишков и група народни представители на 12.05.2023 г., Съюз на урбанистите в България предоставя следното становище по законопроекта:

  1. Възразява срещу предложените редакция на aл. 1 и нова ал. 4 на чл. 229 от Закона за устройство на територията (§ 2 от проекта) и редакциите на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), с които се ограничават придобити права за упражняване на труд и в частност проектантска дейност от лица с професионална квалификация “урбанист” и “ландшафтен архитект”.

 Параграф 2 от проекта, касаещ разпоредбата на чл. 229, предвижда физическите лица, които упражняват проектантска дейност да имат образование, отговарящо на държавните изисквания за [придобиване на образование по] регулираните професии „инженер в инвестиционното проектиране“ и „архитект“, като изключва лицата придобили образование с професионална квалификация “урбанист” и “ландшафтен архитект”. Така, въпреки че са технически правоспособни лица съгласно чл. 229, ал. 3 от ЗУТ  и че отговарят на легалната дефиниция за проектант по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗКАИИП, ландшафтните архитекти и урбанистите ще са възпрепятствани в бъдеще да извършват проектантска дейност, доколкото няма да отговарят на условията на предложената нова разпоредба.

Съюзът на урбанистите в България възразява и срещу част от приетите от Народното събрание на първо четене текстове от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на законопроекта, с които се изменят чл. 7 и чл. 13 от ЗКААИП, а именно §1, т.1, подточки 1.1. и 1.2 и т. 2. С текстовете се променят условията, при които лицата получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация „ландшафтен архитект“ и  „урбанист” могат да придобият ограничена проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Вписването на тези лица в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност е задължително условие за придобиването на съответната правоспособност. За да бъде вписано едно лице в регистъра ще се изисква Камарата на архитектите в България (КАБ) да направи преценка по  критерии съобразно държавните изисквания за придобиване на висше образование на съответната образователно-квалификационна степен за съответната регулирана професия, въпреки че не са налице утвърдени държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационните степени по специалностите “Урбанизъм” и “Ландшафтна архитектура” от регулираните професии “урбанист” и “ландшафтен архитект”. С оглед гореизложеното, при обективна невъзможност на камарата да извърши изискваната от закона преценка, ще може да преустанови вписването на урбанисти и ландшафтни архитекти в регистъра на лицата с ограничена проектантска правоспособност, с което ще се възпрепятства както придобиването на пълна проектантска правоспособност, така и възможността за практикуване на проектантска дейност от засегнатите лица.

Предвид намерението на вносителите на законопроекта правото за извършване на проектантска дейност от технически правоспособни лица по чл. 229, ал. 3 (архитекти, инженери, строителни инженери, ландшафтни архитекти и урбанисти) да бъде подчинено на изпълнението на критерии свързани с държавните изисквания за придобиване на висше образование на съответната образователно-квалификационна степен за съответната регулирана професия, народните представители следва да вземат предвид следното:

  1. Съгласно даденото правно определение в Закона за признаване на професионалните квалификации „регулираната професия“ е „професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно притежаването на специфична професионална квалификация, или правоспособност, или членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата”.
  2. На 14 април 2009 г. влиза в сила изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, с което се определят условия и ред, при които ландшафтни архитекти и урбанисти могат да придобият проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране; 2) Камарата на архитектите в България е определена за професионална организация, освен на архитекти, но и на ландшафтни архитекти и урбанисти, като членство в КАБ е задължително за онези от тях, които притежават пълна проектантска правоспособност. 
  3. Професиите „урбанист“ и „ландшафтен архитект“, също като професиите “архитект” и “инженер в инвестиционното проектиране”, са регулирани съгласно националното законодателство, предвид че достъпът до тях е подчинен на законови  разпоредби (на ЗКАИИП и ЗУТ). Представителите и на четирите професии извършват „професионална дейност [], която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно притежаването на специфична професионална квалификация, или правоспособност, или членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата”.  Въпреки това, професиите “ландшафтен архитект” и “урбанист” до момента не са вписани в Списъка на регулираните професии в Република България, който се приема и актуализира с решение на Министерския съвет, а неговите изменения и допълнения се приемат по предложение на министъра на образованието и науката. 
  4. В продължение на 15 години – от 2009 досега, от страна на Министерство на образованието и науката не е проведена процедурата по изготвяне на предложение до Министерския съвет за включване на двете професии в списъка, въпреки че искания за провеждането й са правени от страна на Лесотехническия университет,  Съюз на ландшафтните архитекти, и Съюз на урбанистите в България.
  5. Не са налице държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени по специалностите от регулираните професии “ландшафтен архитект” и “урбанист”, доколкото утвърждаване на такива е свързано с включването  на двете професии в Списъка на регулираните професии. В тази връзка обвързването на практикуването на проектантска дейност и предоставянето на проектантски услуги от ландшафтни архитекти и урбанисти не може да бъде обвързано с критерии, подчинени на съответните държавни изисквания.

2.        Изразява принципна подкрепа към законопроекта по отношение необходимостта от приемането на нормативни текстове, с които да се защити обществения интерес като се ограничат възможностите за придобиване на проектантска правоспособност от лица, които не са придобили необходимите специфични знания и умения в съответен обхват и обем. Освен по отношение на регулираната професия “инженер в инвестиционното проектиране”, такива ограничения трябва да се въведат чрез нормативната уредба  по отношение на професията “урбанист”, предвид че образованието по съответната специалност също се извършва двустепенно – за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) “бакалавър” и образователно-квалификационна степен “магистър”. Същото би следвало да важи и за професиите “ландшафтен архитект”, “архитект” и “инженер в инвестиционното проектиране” в случаите на признаване на дипломи на завършилите висше образование в чужбина като основен критерии би следвало да бъде продължителността на обучението, което за ОКС “бакалавър” не бива да бъде под 4 години, каквато е обичайната практика в около половината страни членки на ЕС, в които съществуват такива разпоредби.

От изложеното дотук може да бъде обобщено, че със законопроекта се въвеждат нови изисквания, които разрушават сега изградения ред и ограничават права без да носят реална полза за обществото и професионалната практика, и без да е направен реален анализ на мерките, чрез които може да бъдат постигнати целите на вносителите.  

Предвид гореизложеното апелираме за следното:

1. да не се предлагат за разглеждане на второ четене приетите на първо четене текстове, с които се изменя aл. 1 и се въвежда нова ал. 4 на чл. 229 от Закона за устройство на територията (§ 2 от проекта) и редакциите на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) по т.1 подточки 1.1. и 1.2, както и т.2 на § 1 от ПЗР на законопроекта;

2. чл. 1 от ЗКАИИП да бъде редактиран в следния вид:

“Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите “архитект”, “ландшафтен архитект”, “урбанист” и “инженер” в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.”

3. да се предприемат действия професиите “урбанист” и “ландшафтен архитект” да бъдат вписани в Списъка на регулираните професии в Република България като се приемат съответни подзаконови документи, регламентиращи държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответните специалности.

Допълнителни аргументи в подкрепа на последното искане могат да бъдат намерени в Писмо 94-886 от 15.02.2024г. от двете професионални организации Съюз на урбанистите в България (СУБ) и Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА), изпратено до МОН, с което мотивират отговорния орган да предприеме необходимите мерки за регулиране на двете професии.

Вярваме, че нашите аргументи ще бъдат взети предвид, а предложените текстове в ЗИД на ЗУТ ще бъдат коригирани така че да не допуснат ограничаване на упражняването на професиите “урбанист” и “ландшафтен архитект”.

11.03.2024 г.                                                          

С уважение,
Калоян Карамитов
Председател на УС на СУБ