За втората среща, която ще се проведе на 28.05.2024 г., от нашите ежемесечни дискусии сме поканили инж. Надя Ярловка, за да си поговорим за прилагането на градска комасация (ПУП по чл. 16 от ЗУТ) за осигуряване на терени за транспортна и социална инфраструктура, но не само.

Нейната презентация ще постави акцент върху:
1. Нормативни способи при урегулиране на поземлени имоти в неурегулирани територии и такива с неприложена първа регулация – въведение.
2. Основни изисквания и условия за прилагане на нормите на чл. 16 от ЗУТ – особености при възлагане, разработване, процедиране.
3. Основни акценти на правилата за ПУП по чл. 16 от ЗУТ – подходящи територии за прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ; определяне на обхват на планиране; преобразуване на собствеността на поземлените имоти; избор на размер на корекционния коефициент на редукция и др. Стигат ли 25% редукция?
4. Какво да изберем при първа регулация? Алтернативни варианти: урегулиране с прилагане на способа по чл. 16 от ЗУТ (тип: „градска комасация“) или по реда на чл. 17 от ЗУТ (регулация по имотни граници). Нагледен сравнителен анализ на реален обект, на базата подбрани и обосновани критерии.
5. Градската комасация и Общите устройствени планове – едно по-различно устройствено приложение на способа по чл. 16 от ЗУТ на по-високо ниво на устройствено планиране. Показва от една страна, как на базата на неговото приложение могат да бъдат обосновани и определени нови устройствени зони и режими при разработване на Общ устройствен план. И от друга, как Общите устройствени планове могат да подпомагат вземането на устройствени решения при първа регулация.

Д-р инж. Надежда Ярловска има 25 годишен опит в сферата на устройственото планиране. Работила в Столична община – Район „Люлин“ като началник сектор „Кадастър и регулация“; в Национален център за териториално развитие ЕАД като главен експерт „Териториално и селищно устройство“; в частната практика като член на колективи за разработване на общи и подробни устройствени планове, и документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Преподавател е към катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ към Геодезическия факултет на УАСГ.

Входът е свободен, но молим да си направите предварителна регистрация, защото капацитетът на залата е ограничен.

Може да се присъедините и да споделите и събитието в социалните мрежи – Facebook и LinkedIn.

Сърдечно благодарим на нашите домакини от Hyperspace Social Tech Hub.