В продължение на няколко месеца, в периода 2018-2019 г. Съюзът на урбанистите в България работи върху “План за действие за квартал Манастирски ливади – Изток“. Изработването на Плана е инициатива Направление архитектура и градоустройство на Столична община, Общинско предприятие Софпроект-ОГП и Инициативния комитет на квартала.

Като част от подготовката на Плана, екипът на Съюз на урбанистите в България (СУБ) изготви “Целеви и проблемен анализ“. Изследването е изпълнено чрез прилагане на разработения от СУБ инструмент „Градски стандарт“.

Той разгръща оценката върху съвременните условия в квартала в 5 отделни тематични направления. Това цели изчерпателност и обективност при оценяването на разнообразните аспекти на средата и живота в нея. За достигане на тази цел са проведени настолни и теренни проучвания в периода юни-октомври 2018 г., които обрисуват картината на устройственото и физическото развитие на квартала през годините, неговото настоящо състояние, ограничители и възможности пред развитието му, заедно с човешкото поведение и присъствие.

Вярваме, че публичността на анализа е първата много важна стъпка за стартиране на един нелек процес, изискващ освен широка дискусия чрез въвличане на множество заинтересовани страни, но и политическа воля за реални действия. За нас темата е от особена значимост, тъй като тя надхвърля пределите на конкретния квартал и засяга бъдещото развитие на града ни.

Пълният текс на Целевия анализ може да бъде разгледан ТУК.