Изработване на нова Наредба за обществени обсъждания
в Столична община

sf1

Общественото консултиране е важна част от взимането на решения в градското планиране. Нормативният акт в София, които регламентира подобен процес е „Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания“ на Столичен общински съвет от 2007 г. Девет годишното прилагане на документа не е успяло да докаже, че той гарантира ефективно обществено включване. През юни 2016 г.

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) инициира създаването на нова наредба, която да замени старата. Това не е първата подобна инициатива – тя е предшествана от други целящи изменение на нормативната база, инициирани от граждански организации и Обществения посредник на Столична община.

Съюзът на урбанистите в България участва в инициативна група, която след активна работа и тясно сътрудничество с НАГ, създава предложение за текст на наредбата. В приложените файлове можете да се запознаете подробно с предложенията на инициативната група, които са внесени в Столична община на 20 септември 2016 г. Основните принципи, чието интегриране към нормативния акт, смятаме от съществена важност са следните:

  • Започване на обществената консултация на достатъчно ранен етап и провеждане на обсъждания в няколко ключови фази от възлагането, изпълнението, прилагането и мониторинга на различни документи.
  • Обществено консултиране на всички основни документи, определящи пространственото развитие на Столична община както и на значими инвестиционни проекти.
  • Включването на разнообразни форми на обществена консултация – социологически проучвания, фокус групи, обществени дискусии и др.
  • Навременно и качествено информиране на заинтересованите страни.
    Обратна връзка от страна на СО по отношение на изказаните мнения и становища.

Направените предложения от инициативната група са на база изготвения от екипа на НАГ проект за нова наредба. Проектът, както и внесените предложения от заинтересовани страни, предстои да бъдат разгледани от Столичен общински съвет.

Създаването на нова Наредба за обществени обсъждания в сферата на пространственото планиране се развива паралелно с инициатива за установяване и регламентиране на Цялостен консултативен процес (ЦКП) в Столична община, обхващащ широк спектър от обществено значими теми. Съюзът на урбанистите в България подкрепя идеята за подход, уреждащ генерално обществените консултации, като същевременно работим активно с други заинтересовани страни по уреждането на ЦКП. Считаме, че е от съществена важност Наредбата за обществени обсъждания да бъде интегрирана към евентуален бъдещ нормативен акт, регламентиращ ЦКП, така че двата документа да работят в синхрон.

 

Документи, внесени от работната група за разглеждане от Столичен общински съвет:

1. Придружително писмо

2. Проект за текст на наредбата с изложени мотиви

3. Проект за правилник, по който да се провеждат представянето на проекта и заключителната за общественото обсъждане дискусия.

4. Проект на заповед за провеждане на обществено обсъждане.

5. Проект на присъствен лист.

6. Проект за протокол от провеждане на представянето на проекта или от заключителната за общественото обсъждане дискусия.

Може да следите темата и на страницата на инициативната група във Facebook, която има за цел за да обедини усилията за подобряване на обществените обсъждания в София във връзка с предстоящо приемане на нова наредба за обществените обсъждания на Столична община.

Още по темата:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО)