Проект на Закон за движение по пътищата

Една от дейностите на Съюза на урбанистите в България е да следи промените в нормативната рамка, регулираща планирането и проектирането в градската среда и да подпомага взимането на добри решения, които да гарантират нейното качество.

В началото на 2019 г. бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за движение по пътищата, който да замени действащия към момента закон. След като се запознахме в детайли с предложения нов закон, считаме, че проектът следва да бъде преразгледан поради наличието на разпоредби, чиито прилагане ще се отрази негативно върху безопасността на участниците в движението и ще създаде трудности за развитие на устойчива мобилност и качествена градска среда.

За да обърнем внимание на тези неблагоприятни постановки, внесохме становище до министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата”, омбудсмана на Република България. Становището изпратихме и до представители на Столична община.

Нашите мотиви:

1. Текстове от законопроекта създават по-неблагоприятни условия за придвижване от сега действащите, противоречат на целите му и на целите на националната политика за повишаване на пътната безопасност.
2. Създават се нормативни предпоставки за още по-висока конфликтност на транспортната инфраструктура и още по-слабо разделение на транспортните потоци, с което се увеличава рискът от произшествия на пътя.
3. Създава се неравнопоставеност между различни участници в движението и се повишава рискът за уязвими групи.
4. Легитимират се негативни и/или нелегитимни досега практики.
5. Създават се условия за компрометиране на значими национални и общински политики.

Нашите възражения:

1. Считаме, че с влизане в сила на новите разпоредби практиката на обособяване на паркинги върху тротоари ще бъде трайно и безвъзвратно утвърдена в противоречие с целта на закона и обществения интерес. Ще се произведе дисбаланс между правата и интересите на отделни участници в движението, като се създадат предпоставки за допълнителни бариери пред придвижването на най-уязвимите групи.
2. При така заложените постановки на проектозакона е възможно да бъдат   компрометирани важни за местните администрации и гражданите политики, насочени към подобряване на общата мобилност, повишаване качеството на атмосферния въздух, намаляване на тежките ПТП и пътния травматизъм.
3. Категорично възразяваме срещу текстовете на чл.5, ал. 3 и чл. 78, ал. 2 – 5 и настояваме за промяна в законовите постановки, касаещи ползването на пешеходната инфраструктура (тротоари) за други цели освен провеждане на пешеходно движение, вкл. за паркиране.
4. Категорично възразяваме срещу отпадането на изискването за минимално разстояние за престой и паркиране на ППС преди пешеходни и велосипедни пътеки в чл. 81 ал. 1, т. 6.

Пълният текст може да разгледате по-долу:

01. Писмо до МВР, МРРБ, ДАБДП и омбудсман на РБ
02. Приложение1 – Становище
03. Приложение2 – Таблица
04. Писмо до СОС
05. Писмо до СОА и омбудсман на СО